The Museum of Applied Arts is closed due to the renovation of the building.
Jump to content
Accessible version main page
Iparművészeti Múzeum Talking map

Az Iparművészeti Múzeum épületének hivatalos átadására a millenniumi ünnepségek záróeseményeként, 1896. október 25-én, I. Ferenc József király jelenlétében került sor, ezt követően azonban még bő egy éven át munkálatok zajlottak a múzeum belső tereiben. Ekkor készült el az előcsarnok és a kiállítóterek mennyezeti díszítőfestése, s ekkor rendezték be a múzeum állandó kiállítását is Radisics Jenő igazgató irányításával. Az intézmény végül 1897. november 20-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Magyar Iparművészet című folyóirat 1897. novemberi számában így tudósított minderről:

"Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum e hó 20-án délelőtt 11 órakor fog megnyílni. A közönséget bizonyára meg fogja lepni a múzeum gyűjteményeinek gazdag volta, a melyek csak most, az alkalmas helyiségekben fognak kellően érvényesülhetni. Pedig a most látható tárgyak csak mintegy felét képezik a múzeum gyűjteményének; a másik fele egyelőre raktározva van, mert a múzeum szerény dotációjából nem lehetett még a szükséges tárlókat, stb. beszerezni.
A múzeum kiállítása most a földszinti és első emeleti helyiségek egy részét tölti be. A nagy, üveggel fedett udvarban van a mezőcsáthi kórus, a két kisszebeni oltár és a XVII. és XVIII. századi vasművességnek több kiváló darabja. A jobb szárnyon van a keleti szoba és a XVII. századbeli bútorok. Az első emeletnek a fedett udvar felőli részeiben egész sora az üvegszekrényeknek fayence, porcellán és üvegtárgyakat, keleti bronz- és ezüstmíves munkákat, lakktárgyakat, stb.-ket foglal magába. Keleti szőnyegekkel, misemondó ruhákkal s egyéb művészi becsű hímzésekkel gazdagon díszített folyosó vezet a múzeumnak kétségen kívül legérdekesebb részébe, a magyar szobába. Itt minden darab, sőt a terem mennyezete is a régi magyar műiparnak egy-egy becses ereklyéje. Mellette van a XVIII. századbeli szoba, mely szintén intérieurszerűen van rendezve, s a múlt századbeli — jobbára francia — bútorokat, lambériákat, gobelineket, edényeket, stb.-t tartalmaz."

1897-ben Radisics Jenő „Ideiglenes kalauz az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményében” címmel vezetőt írt az állandó kiállításhoz, amelyben így foglalta össze a tárlat koncepcióját:

„A csoportosítás és kiállítás rendszerében két vezéreszme jut kifejezésre: a múzeum magyar nemzeti jellegének kidomborítása, s a történeti korszakok lehető figyelembe vétele. Nem tartottam czélszerűnek, hogy a gyűjtemény ridegen az anyagok szerint rendeztessék s mellőztessenek a felette tanulságos történelmi és nemzeti fejlődések, mert e művészet nem az anyagban, hanem a feldolgozásban nyilvánul. Egy helyiségbe tettem tehát mindazt, ami magyar, tekintet nélkül az anyagra. Ezáltal meggyőzőleg kitűnik, hogy faji jellegünk a művészetben is nevezetes és eredeti módon érvényesült. Magyar emlékeket talál a néző az épület legtöbb részében is, hogy összehasonlíthassa ezeket a külföldiekkel, tanulmányozhassa a különbségeket.”

A Kalauzban Radisics az alábbiak szerint ismertette a tárlat főbb tematikai csoportjait, amelyekben a múzeum gyűjteményének több mint 4200 tárgya került bemutatásra:

"Földszint, Csarnok, éjszaki oldal: Ó-arabs szoba; XV-XVII. századbeli bútorok és vasmunkák, s a König Izidor által készített modern szoba.

Az udvarban: XV. és XVIII. századbeli templomi berendezések és vasmunkák

Első emelet

Csarnok, éjszaki oldal: keleti gyűjteményeik, ó-egyiptomi és keleti szövetek [Az alaprajzon: III–IV]

Nyugoti oldal: modern üvegek, Zsolnay edények, herendi porczellán, tatai, pápai, kassai stb. faienceok és kőedények, magyar csipkék és hímzések. [Az alaprajzon: IV]

Keleti oldal: holicsi majolika és kőedény, XIII–XVIII. századbeli szövetek. [Az alaprajzon: II]

Utzai helyiségek: A magyar szoba; a XVIII. század terme: bútorok, domborművek, faience és porczellán edények. [Az alaprajzon: VII–XI]

Folyosó: Keleti szőnyegek, középkori miseruhák, magyar kályhafiókok és olasz domborművek. [Az alaprajzon: VI]"

A múzeum megnyitásáról a Vasárnapi Ujság 1897. november 28-i száma is beszámolt, s részletesen ismertette az állandó kiállítás felépítését (ld. itt).


Title of page when printing:
http://www.imm.hu/en/news/view/187,Museum+of+Applied+Arts+opened+for+visitors+120+years+ago