Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

Az Iparművészeti Múzeum épületének hivatalos átadására a millenniumi ünnepségek záróeseményeként, 1896. október 25-én, I. Ferenc József király jelenlétében került sor, ezt követően azonban még bő egy éven át munkálatok zajlottak a múzeum belső tereiben. Ekkor készült el az előcsarnok és a kiállítóterek mennyezeti díszítőfestése, s ekkor rendezték be a múzeum állandó kiállítását is Radisics Jenő igazgató irányításával. Az intézmény végül 1897. november 20-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Magyar Iparművészet című folyóirat 1897. novemberi számában így tudósított minderről:

"Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum e hó 20-án délelőtt 11 órakor fog megnyílni. A közönséget bizonyára meg fogja lepni a múzeum gyűjteményeinek gazdag volta, a melyek csak most, az alkalmas helyiségekben fognak kellően érvényesülhetni. Pedig a most látható tárgyak csak mintegy felét képezik a múzeum gyűjteményének; a másik fele egyelőre raktározva van, mert a múzeum szerény dotációjából nem lehetett még a szükséges tárlókat, stb. beszerezni.
A múzeum kiállítása most a földszinti és első emeleti helyiségek egy részét tölti be. A nagy, üveggel fedett udvarban van a mezőcsáthi kórus, a két kisszebeni oltár és a XVII. és XVIII. századi vasművességnek több kiváló darabja. A jobb szárnyon van a keleti szoba és a XVII. századbeli bútorok. Az első emeletnek a fedett udvar felőli részeiben egész sora az üvegszekrényeknek fayence, porcellán és üvegtárgyakat, keleti bronz- és ezüstmíves munkákat, lakktárgyakat, stb.-ket foglal magába. Keleti szőnyegekkel, misemondó ruhákkal s egyéb művészi becsű hímzésekkel gazdagon díszített folyosó vezet a múzeumnak kétségen kívül legérdekesebb részébe, a magyar szobába. Itt minden darab, sőt a terem mennyezete is a régi magyar műiparnak egy-egy becses ereklyéje. Mellette van a XVIII. századbeli szoba, mely szintén intérieurszerűen van rendezve, s a múlt századbeli — jobbára francia — bútorokat, lambériákat, gobelineket, edényeket, stb.-t tartalmaz."

1897-ben Radisics Jenő „Ideiglenes kalauz az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményében” címmel vezetőt írt az állandó kiállításhoz, amelyben így foglalta össze a tárlat koncepcióját:

„A csoportosítás és kiállítás rendszerében két vezéreszme jut kifejezésre: a múzeum magyar nemzeti jellegének kidomborítása, s a történeti korszakok lehető figyelembe vétele. Nem tartottam czélszerűnek, hogy a gyűjtemény ridegen az anyagok szerint rendeztessék s mellőztessenek a felette tanulságos történelmi és nemzeti fejlődések, mert e művészet nem az anyagban, hanem a feldolgozásban nyilvánul. Egy helyiségbe tettem tehát mindazt, ami magyar, tekintet nélkül az anyagra. Ezáltal meggyőzőleg kitűnik, hogy faji jellegünk a művészetben is nevezetes és eredeti módon érvényesült. Magyar emlékeket talál a néző az épület legtöbb részében is, hogy összehasonlíthassa ezeket a külföldiekkel, tanulmányozhassa a különbségeket.”

A Kalauzban Radisics az alábbiak szerint ismertette a tárlat főbb tematikai csoportjait, amelyekben a múzeum gyűjteményének több mint 4200 tárgya került bemutatásra:

"Földszint, Csarnok, éjszaki oldal: Ó-arabs szoba; XV-XVII. századbeli bútorok és vasmunkák, s a König Izidor által készített modern szoba.

Az udvarban: XV. és XVIII. századbeli templomi berendezések és vasmunkák

Első emelet

Csarnok, éjszaki oldal: keleti gyűjteményeik, ó-egyiptomi és keleti szövetek [Az alaprajzon: III–IV]

Nyugoti oldal: modern üvegek, Zsolnay edények, herendi porczellán, tatai, pápai, kassai stb. faienceok és kőedények, magyar csipkék és hímzések. [Az alaprajzon: IV]

Keleti oldal: holicsi majolika és kőedény, XIII–XVIII. századbeli szövetek. [Az alaprajzon: II]

Utzai helyiségek: A magyar szoba; a XVIII. század terme: bútorok, domborművek, faience és porczellán edények. [Az alaprajzon: VII–XI]

Folyosó: Keleti szőnyegek, középkori miseruhák, magyar kályhafiókok és olasz domborművek. [Az alaprajzon: VI]"

A múzeum megnyitásáról a Vasárnapi Ujság 1897. november 28-i száma is beszámolt, s részletesen ismertette az állandó kiállítás felépítését (ld. itt).

Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/news/view/187,Museum+of+Applied+Arts+opened+for+visitors+120+years+ago